การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. (กรณีปกติ)

การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. กรณีปกติ  

ครู คณาจารย์  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา  ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ 

โดยเสียค่าสมัครสมาชิก ช.พ.ค. 50 บาท และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,050 บาท

การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ส. กรณีปกติ  

เป็นคู่สมรสของครู คณาจารย์  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา  ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ 

โดยเสียค่าสมัครสมาชิก ช.พ.ส. 50 บาท และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 600 บาท รวมเป็นเงิน 650 บาท

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค.  คลิกที่นี่

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส.  คลิกที่นี่

หมายเหตุ  ท่านใดที่สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. จะต้องทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. โดยเตรียมเอกสารมายื่นในวันที่สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.พร้อมด้วยเลย

เอกสารประกอบการสมัคร ชพค.-ชพส. (กรณีปกติ)

การแสดงเจตนาระบุ