โครงการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. พ.ศ.2559

image1 (39)

วัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการ
     1.  เพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่เป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
     2. เพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ผู้สูงอายุ
ผู้มีสิทธิขอรับสวัสดิการ
1.  มีอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกันตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป  หรือมีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึันไป
2.  มีการชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. เป็นปัจจุบัน

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.  พ.ศ. 2559  คลิกที่นี่

แบบคำร้องขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.
แบบคำร้องขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ส.     

ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก   โทรศัพท์  037-616161