แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก (ระยะเวลาการตอบแบบประเมิน 15-26 มกราคม 2561)

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด

ระบบจะเปิดให้ตอบแบบสอบถาม  ตั้งแต่วันที่ 15-26 มกราคม 2561   โดยสมาชิกสแกน QR  CODE  เข้าไปตอบแบบสอบถามแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งไปยังสำนักติดตามและประเมินผล  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ปะเมินผอ.จ.QR_

คู่มือการตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ