เคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพนายบัณฑิต บุญยะสิทธิ์ สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม และนางเนย สีหาบุตร สมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม

9. นายบัณฑิต  บุญยะสิทธิ์ ชพค  + นางเนย  สีหาบุตร ชพส 19 ต.ค.63