เคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพนางเพ็ชรี ประสารบุญ สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม และนายละม่อม หงษ์ทรง สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

ข่าว  เคารพศพ นางเพ็ชรี  ประสารบุญ + นายละม่อม  หงษ์ทรง  20 ธ.ค.62