เคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพพระนพดล จิตตฺสํโร (ตุลานนท์) สมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม

ข่าว รับค่าจัดการศพ พระนพดล จิตตสํวโร 14 ก.ค.2561