ลงพื้นที่ให้บริการสมาชิกทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และขอรับสวัสดิการ 40/75

11.  ลงพื้นที่ทำระบุ ชพส  22 ก.พ.64