ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนายสถาพร ศรีม่วง ในโอกาสรับแต่งต้ั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก

6. ต้อนรับ ผอ.สกสค.  17 ธ.ค.63