รายละเอียดการลดอัตราดอกเบี้ยตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. แก่สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ช.พ.ค.