มอบเงินค่าจัดการศพนางสวิง จันทน์เทศ สมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่ความตาย และมอบเงินค่าจัดการศพนางวิไลลักษณ์ ลาดไธสง สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่ความตาย

4. นางสวิง จันทน์เทศ + นางวิไลลักษณ์  ลาดไธสง 19 ส.ค.64