ประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดนครนายก

1 2 3 4 5 6 7

การประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดนครนายก  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก  โดยมีนายสถาพร  ศรีม่วง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้