ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ระดับ ปวช. – ปวส.

ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ห้ครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นคำขอรับทุนการศึกษาทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยจัดให้ผู้รับทุนเข้ารับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขางานธุรกิจค้าปลีก  ร้านสะดวกซื้อ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก รายละเอียดดังนี้

บันทึกข้อตกลง MOU  คลิกที่นี่

รูปแบบการเรียนและหลักเกณฑ์ ปวช.  คลิกที่นี่

รูปแบบการเรียนและหลักเกณฑ์  ปวส.  คลิกที่นี่

ใบสมัครแจ้งความประสงค์  คลิกที่นี่