ประกาศสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564 (ระดับจังหวัด)

CCF_000252