ประกาศคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เรื่อง ผู้ได้รับรางวัลโครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี 2560

แจ้งเพื่อทราบ

ประกาศคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัล โครงการ ครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี 2560 โดยให้ได้รับเกียรติบัตร โล่ และเงินรางวัล คนละ 12,000 บาท
สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
1. นางเพชรสุดา นารถดนตรี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ (สพป.นครนายก)
2. นางพัชรินทร์ สูญยี่ขันธ์ ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ (สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา)

**โดยจะมอบรางวัล ในวันที่ 9 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา**