ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการสวัสดิการร้านอาหาร ที่พักและสถานประกอบการของสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก

3. ทำ MOU กับร้านค้า 8 พ.ย.64