กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดและเตรียมความพร้อมด้านการอ่านการเขียนด้วยสื่อเทคโนโลยี

 

IMG_6492 IMG_6509 IMG_6514 IMG_6555

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560  สมาคมการศึกษาปฐมวัยนครนายกและสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดและเตรียมความพร้อมด้านการอ่านการเขียนด้วยสื่อเทคโนโลยี  ให้กับครูทุกสังกัดในจังหวัดนครนายก  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและ ตรวจเยี่ยมสำนักงาน  ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  อ.เมือง  จ.นครนายก