การสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. (กรณีปกติ)

การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. (กรณีปกติ)  อายุไม่เกิน  35  ปีบริบูรณ์

ใบสมัครสมาชิก  ช.พ.ค.   คลิกที่นี่

ใบสมัครสมาชิก  ช.พ.ส.   คลิกที่นี่

หมายเหตุ  ในวันที่มายื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค.  ให้ยื่นเอกสารประกอบการแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวพร้อมด้วยเลย

สมัคร ชพค

สมัคร ชพส

เอกสารประกอบการสมัคร ชพค.-ชพส. (กรณีปกติ)

การระบุ