การวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนกรณีเก็บเงินสงเคราะห์รายศพ

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  เพื่อขอให้วินิจฉัยเรื่องร้องเรียน  กรณีที่เรียกเก็บเงินสงเคราะห์รายศพ  เดือนละ 400-500 บาท  โดยไม่มีการชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกทราบก่อนการเก็บเงิน  และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีหนังสือชี้แจงผลการวินิจฉัยให้ทราบ  ดังนี้

ตรวจการแผ่นดิน-1

ตรวจการแผ่นดิน-2