การระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

ข่าว ประชาสัมพันธ์ ระบุสิทธิ

สมาชิกต้องมายื่นเอกสารด้วยตัวเอง  พร้อมทั้งเขียนแบบฟอร์ม  ได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  

ผู้ถูกระบุต้องเกี่ยวข้องเป็น = บิดา  มารดา คู่สมรส  บุตร  บุตรบุญธรรม (บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนก็ได้)

สมาชิก ช.พ.ค.  อย่างละ  1  ชุด

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาใบสำคัญการสมรส

4. สำเนาใบสำคัญการหย่า

5. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล

6. สำเนาการบันทึกการใช้คำนำหน้า  น.ส.  และสกุลเดิมของคู่สมรส

7. สำเนาทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม

8. สำเนาทะเบียนการรับรองบุตร (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส)

9. สำเนาใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)

10. สำเนาใบมรณบัตร  บิดา – มารดา (กรณีโสด)

ผู้ถูกระบุ  อย่างละ  1  ชุด

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาใบสำคัญการสมรส

4. สำเนาใบสำคัญการหย่า

5. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล

6. สำเนาการบันทึกการใช้คำนำหน้า  น.ส.  และสกุลเดิมของคู่สมรส

กรณีสมาชิก ช.พ.ค.  เป็นโสด

ต้องระบุให้บิดา – มารดา เท่านั้น (บิดา – มารดาถึงแก่กรรม)  ต้องแสดงหลักฐานใบมรณบัตร  หรือหนังสือรับรองการถึงแก่กรรม  เพื่อประสงค์ระบุให้ผู้อุปการะ  (บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนก็ได้)

โดยให้ผู้เกี่ยวข้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเองทุกฉบับ