ดร.พิษณุ ตุลสุข เข้ารับตำแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

1