ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครนายก
หมู่ที่ 11 ตำบลสาริกา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก  26000
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร  0 3761 6161
E-mail : nakhonnayok@otep.mail.go.th